Assessoria Fiscal

Assessoria d'empreses a Barcelona

Aquest Departament té tres enfocaments íntimament relacionats. En primer lloc atén el cas concret d’una tributació personal i empresarial per poder aconsellar sempre la forma més òptima per al client en la liquidació dels seus impostos. En segon lloc s’ocupa també de la complimentació de tots aquells models oficials que els clients han de presentar per a dur a terme llurs obligacions tributàries. I per últim assisteix als clients en procediments contenciosos d’inspecció tributària.

  • Declaracions d'IVA, Impost de la Renda i Impost de Societats.
  • Pagaments trimestrals a compte.
  • Al·legacions a inspeccions tributàries.
  • Recursos.
  • Representació davant l'Agència Tributària en processos de gestió i inspecció.
  • Impostos cedits.
  • Operacions intracomunitàries i internacionals.
Asesoría Fiscal - Asesoría Frenería